Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Algemene voorwaarden Dentaid Benelux B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de levering van
producten en diensten door Dentaid Benelux B.V. (hierna: “Dentaid”).
1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij expliciet
schriftelijk vastgelegd en/of bevestigd door Dentaid.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
verworpen en uitgesloten.
1.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te
zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte van de bepalingen van de voorwaarden,
onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
1.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Franse taal. In geval van een verschil of
tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Franse tekst van deze voorwaarden of een verschil in
de interpretatie daarvan, prevaleren de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.
1.5 Onder “schriftelijk” in deze voorwaarden wordt mede per e-mail begrepen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Dentaid zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor
aanvaarding bevatten.
2.2 Alle door Dentaid gedane aanbiedingen zijn geldig voor maximaal 24 uur.
2.3 Overeenkomsten tussen Dentaid en de wederpartij komen tot stand na schriftelijke bevestiging door
Dentaid van de door de wederpartij geplaatste bestelling, dan wel op het moment dat Dentaid tot levering
overeenkomstig de bestelling is overgegaan.
2.4 Dentaid is gerechtigd om bestellingen te weigeren of eventueel nadere voorwaarden aan de levering te
verbinden en wel binnen één werkdag nadat de bestelling is geplaatst dan wel na ontvangst van de
acceptatie van de aanbieding door de wederpartij.
2.5 Dentaid is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen indien en voor zover de aanbieding en/of de
schriftelijke bevestiging berust op een kennelijke druk– of schrijffout.

Artikel 3: Prijzen en verkoopbeleid

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, komen ten laste van de wederpartij de kosten van verpakking, in- en uitvoerrechten en
accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten
en het vervoer van de producten.
3.2 Alle door Dentaid gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de
aanbieding en/of de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Indien na
totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, sociale lasten, invoerrechten,
belastingen, vervoerskosten of andere externe prijsbepalende factoren (al dan niet ten gevolge van 
valutawijzigingen) stijgen, is Dentaid gerechtigd – zonder vooraankondiging - de verkoopprijs aan deze
stijging aan te passen.
3.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de bestelling zijn voor rekening
van de wederpartij.
3.4. De Interprox Bulkverpakkingen (doosjes/grootverpakkingen van 100 en 80 stuks) die bestemd zijn voor
Dentaid professionals (https://dentaid.nl/nl/professional/producten) zijn niet bestemd voor (online en/of
losse) verkoop aan consumenten; de verkoop aan consumenten is strikt verboden. Het is voorts in geval
van wederverkoop strikt verboden producten van Dentaid te voorzien van een andere verpakking.
Wederpartij zal de restricties met betrekking tot de verkregen producten van Dentaid steeds volledig in
acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden
tevens aan deze derden opleggen als kettingbeding. Wederpartij vrijwaart Dentaid voor enig nadeel dat zij
zal lijden indien wederpartij deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 4: Emballage

4.1 Duurzame emballage, waarvoor al dan niet statiegeld door Dentaid in rekening wordt gebracht, blijft
eigendom van Dentaid. De eventueel ter zake in rekening gebrachte bedragen hebben het karakter van
waarborgsommen. Indien de terugontvangen emballage onbeschadigd, schoon en fris en overigens in goede
staat verkeert, worden de ter zake in rekening gebrachte bedragen vergoed, eventueel onder aftrek van
een door Dentaid vast te stellen slijtagevergoeding en/of schoonmaakkosten. Indien de emballage niet
binnen zes maanden na levering wordt terugontvangen, kan voor het gebruik daarvan een huurprijs in
rekening worden gebracht door Dentaid aan de wederpartij.
4.2 Bij het retourneren van de emballage dient de emballage gesorteerd en voor transport gereed te staan.
4.3 Dentaid is niet verplicht een door haar verstrekte emballage in te nemen.

Artikel 5: Levering en Leveringstermijnen

5.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
Overschrijdingen worden de wederpartij zo spoedig mogelijk gemeld.
5.2 Dentaid streeft er naar om overeenkomstig de opgegeven leveringstermijnen te leveren, doch
overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Evenmin geeft
een overschrijding van de leveringstermijn de wederpartij een bevoegdheid tot opschorting van zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
5.3 Levering geschiedt – onafhankelijk van hetgeen omtrent vervoer en assurantie is overeengekomen - steeds
“af magazijn”. Het risico gaat derhalve op de wederpartij over op het moment, dat de producten het
magazijn alwaar de producten zijn opgeslagen verlaten.
5.4 Dentaid behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
5.5 Indien de wederpartij de bestelde producten op het overeengekomen tijdstip van levering niet in
ontvangst neemt, worden de bestelde producten geacht te zijn geleverd en voor rekening en risico van de
wederpartij te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen is Dentaid gerechtigd om de daaruit
vloeiende kosten (waaronder opslagkosten) bij de wederpartij in rekening brengen, zulks ter beoordeling
van Dentaid. Daarnaast heeft Dentaid in dat geval het recht de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te 
ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van alle schade die Dentaid heeft geleden
verband houdend met de weigering van de wederpartij om de bestelde producten in ontvangst te nemen.
5.6 Ingeval Dentaid ten gevolge van overmacht niet of niet tijdig in staat is (een deel van) de bestelde
producten te leveren, is zij gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of haar
verplichtingen op te schorten tot de overmacht toestand zal zijn beëindigd. In geval Dentaid haar
verplichtingen gedurende een periode van 60 dagen of langer heeft opgeschort, is de wederpartij
gerechtigd om de overeenkomst voor dat deel te ontbinden. Ingeval van (gedeeltelijke) ontbinding door
Dentaid of door de wederpartij als bedoeld in deze bepaling, is geen der partijen gehouden tot enige
schadevergoeding jegens de andere partij.
5.7 Onder overmacht als bedoeld in artikel 5.6 wordt verstaan:
• De omstandigheid dat Dentaid een prestatie van derden die van belang is in verband met de door
haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
• Omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dentaid zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Dentaid dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijk niet meer of niet onmiddellijk
kan worden gevergd;
• Iedere van buiten komende oorzaak die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of
verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Dentaid kan worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld
stakingen, oorlog(sdreiging), import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen en gewijzigde
wet- of regelgeving met betrekking tot de producten.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling van de geleverde producten dient - zonder dat de wederpartij recht heeft op korting of
verrekening - contant bij aflevering of door bijschrijving op een door Dentaid aan te wijzen bank- of
girorekening te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke van een
betalingstermijn op de factuur, dient betaling plaats te vinden binnen 45 dagen na de factuurdatum. Bij
niet tijdige (volledige) betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Alsdan is de wederpartij een
rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is
tot de dag der algehele voldoening.
6.2 Alle door Dentaid gemaakte kosten ter incassering van het door de wederpartij verschuldigde, zoals
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op ten minste 15% van door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 250,--.
6.3 Betalingen van aan Dentaid toekomende bedragen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom (waarbij oudere
vorderingen voor nieuwe gaan) en de lopende rente.
6.4 Dentaid is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te
leveren. Ook is Dentaid gerechtigd om van de wederpartij te verlangen zekerheid te stellen in de vorm van
een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Dentaid. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en bezitloos pandrecht

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Dentaid, totdat alle vorderingen
die Dentaid op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in
BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. De koper is verplicht alle door Dentaid geleverde zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
Dentaid te bewaren. Dentaid is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog
bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van
al zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De
wederpartij zal Dentaid te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter
inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Dentaid.
7.2 Wanneer de wederpartij uit door Dentaid geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust een
nieuwe zaak vormt, wordt hij geacht bij die vorming in opdracht van Dentaid te handelen en gaat hij de
zaak voor Dentaid houden.
7.3 Voordat de eigendom van de geleverde producten op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet
gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De
wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Dentaid eigenaar is, aan derden te verkopen of af
te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is.
Indien de wederpartij de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust doorverkoopt kan Dentaid hem
verplichten uit zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op zijn koper ten gunste van Dentaid een stil
pandrecht te vestigen.
7.4 Indien en zolang Dentaid eigenaar van de producten is, zal de wederpartij Dentaid onverwijld schriftelijk
op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal de wederpartij Dentaid op
Dentaids eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Dentaid eigenaar is, zich bevinden.
Dentaid is voorts gerechtigd om de producten die Dentaids eigendom zijn gebleven weg te halen of weg te
doen halen van de plaats waar de producten zich bevinden. Een en ander onverminderd Dentaids rechten
op grond van de overeenkomst of de wet.
7.5 Bij beslag, surséance van betaling of faillissement zal de wederpartij onmiddellijk de beslag leggende
deurwaarder, bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Dentaid. De wederpartij
staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.
7.6 Voor zover Dentaid aan de wederpartij producten heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust,
vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Dentaid een
bezitloos pandrecht op deze producten, gelijk waar Dentaid dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De
wederpartij zal op eerste verzoek van Dentaid een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal
ervoor instaan dat hij tot verpanding van de producten bevoegd is en dat op de producten, afgezien van de
rechten van Dentaid, geen pandrechten rusten of anderszins bezwaard zijn.

Artikel 8: Reclame

8.1 Dentaid staat er jegens de wederpartij voor in dat de producten bij aflevering voldoen aan hetgeen ter
zake is overeengekomen. De wederpartij is verplicht de hem geleverde producten grondig te inspecteren
alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen, te verwerken en/of te verkopen. Voorts zal de
wederpartij alle vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van het product
alsmede ten aanzien van zijn mededelingen aan derden met betrekking tot het gebruik van het product
voor het doel waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, dan wel het gebruik aangegeven in de
bijsluiter en/of op de verpakking van het product.
8.2 De wederpartij is verplicht onmiddellijk bij aflevering te controleren of de producten op het eerste
gezicht voldoen aan hetgeen is overeengekomen (hoeveelheden, gewichten, onbeschadigde verpakking, et
cetera). Klachten hierover moeten binnen 2 werkdagen aan Dentaid worden gemeld.
8.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 2 werkdagen hadden kunnen worden geconstateerd, moeten
onmiddellijk na constatering, doch - op straffe van verval van ieder vorderingsrecht – uiterlijk binnen twee
maanden na aflevering schriftelijk (gemotiveerd en onder overlegging van bewijsstukken) aan Dentaid
worden gemeld.
8.4 Na het constateren van enig gebrek is de wederpartij verplicht om het gebruik van de betreffende
producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter
voorkoming van (verdere) schade, waarbij de wederpartij de aanwijzingen van Dentaid zal opvolgen. Het
is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om de producten waarover wordt gereclameerd in gebruik
te (doen) nemen, toe te passen, te verwerken en/of te verkopen.
8.5 De wederpartij zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijk medewerking verlenen. Indien de
wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht
niet in behandeling genomen en heeft de wederpartij geen aanspraken ter zake. Indien de klachten
ongegrond zijn gebleken, dan zullen de kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij
komen.
8.6 Aan het in behandeling nemen van een klacht, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Klachten met
betrekking tot een deel van de afgeleverde producten geeft de wederpartij geen recht tot weigering van
de gehele levering of enige andere opschortingsbevoegdheid.
8.7 Het staat de wederpartij niet vrij de producten te retourneren, voordat Dentaid daarmee expliciet
schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke
kosten van retournering voor Dentaid.
8.8 Indien de wederpartij tijdig en correct heeft geklaagd over een product en genoegzaam is aangetoond dat
de klacht gegrond is, heeft Dentaid de keus (i) de niet deugdelijk gebleken producten tegen retournering
daarvan te vervangen door nieuwe producten, (ii) de betreffende producten deugdelijk te herstellen, (iii)
(een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren, c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren,
dan wel (iv) de wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen
prijs te verlenen.
Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Dentaid ter zake van haar verplichtingen
volledig gekweten.
8.9 Indien Dentaid producten aan de wederpartij aflevert die Dentaid van diens toeleveranciers heeft
verkregen, is Dentaid nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de wederpartij gehouden
dan waarop Dentaid ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Dentaid is – anders met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 – niet
aansprakelijk voor vergoeding van schade, welke de wederpartij of een derde mocht lijden ter zake van
(het gebruik van) de producten, tenzij de schade uitsluitend te wijten is aan opzet en/of bewuste
roekeloosheid van (leidinggevend personeel van) Dentaid.
9.2 Dentaid is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade (waaronder doch niet uitsluitend
wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie).
9.3 Dentaid is nimmer aansprakelijk voor schade welke de wederpartij of een derde mocht lijden als gevolg
van ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor
het naar objectieve maatstaven geschikt is, dan wel voor ander gebruik dan aangegeven in de bijsluiter
en/of op de verpakking van het product.
9.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van (leidinggevend personeel van)
Dentaid, zal de wederpartij Dentaid vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect
verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Dentaid alle schade, waaronder begrepen
(juridische) adviseurskosten, vergoeden die Dentaid lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
9.5 Voor zover Dentaid, om welke reden dan ook, aansprakelijk is voor vergoeding van enigerlei schade, dan
reikt deze aansprakelijkheid nimmer verder dan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is
veroorzaakt.
9.6 Het vorderingsrecht ter zake van aansprakelijkheid van Dentaid vervalt na verloop van twee jaren, te
rekenen vanaf de dag van levering.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De wederpartij verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten. Het is de
wederpartij niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of
herkenningstekens of andere aanduidingen omtrent rechten van (intellectuele) eigendom, waaronder doch
niet uitsluitend begrepen auteursrechten, te wijzigen, te kopiëren of te verwijderen of de producten of
enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
10.2 Dentaid verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in de Benelux geldende
intellectuele eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van inbreuk op
dergelijke rechten, kan Dentaid zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden tegen terugbetaling van de voor het betreffende product
betaalde prijs. Voor het overige is Dentaid tot geen verdere schadevergoeding gehouden.
10.3 De wederpartij zal Dentaid onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van
een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. Alsdan is Dentaid
bevoegd daartegen mede namens de wederpartij verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen 
te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de wederpartij
Dentaid zijn medewerking verlenen.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 De rechtsverhouding tussen Dentaid en de wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Dentaid.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.